MiSMS™ | Báo Giá Dịch Vụ SMS Marketing

Báo Giá Dịch Vụ SMS Marketing

Tin Nhắn Thương Hiệu Quảng Cáo

MiSMS™ A
(Không Yêu Cầu Sản Lượng)
540đ/sms
Phí hệ thống 200.000đ
 • Gửi SMS theo template
 • Gửi SMS cho từng khách hàng
 • Gửi SMS hàng loạt
 • Gửi SMS tự động
 • Cá nhân hóa từng tin nhắn
 • Thống kê báo cáo
 • Hỗ trợ tích hợp API
MiSMS™ B
(Cam Kết >20.000sms/tháng)
520đ/sms
Miễn phí hệ thống
 • Gửi SMS theo template
 • Gửi SMS cho từng khách hàng
 • Gửi SMS hàng loạt
 • Gửi SMS tự động
 • Cá nhân hóa từng tin nhắn
 • Thống kê báo cáo
 • Hỗ trợ tích hợp API
MiSMS™ C
(Cam Kết >50.000sms/tháng)
500đ/sms
Miễn phí hệ thống
 • Gửi SMS theo template
 • Gửi SMS cho từng khách hàng
 • Gửi SMS hàng loạt
 • Gửi SMS tự động
 • Cá nhân hóa từng tin nhắn
 • Thống kê báo cáo
 • Hỗ trợ tích hợp API
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Tin Nhắn Thương Hiệu Chăm Sóc Khách Hàng

MiSMS™ A
(Không Yêu Cầu Sản Lượng)
790đ/sms
Phí hệ thống 200.000đ
 • Gửi SMS theo template
 • Gửi SMS cho từng khách hàng
 • Gửi SMS hàng loạt
 • Gửi SMS tự động
 • Cá nhân hóa từng tin nhắn
 • Thống kê báo cáo
 • Hỗ trợ tích hợp API
MiSMS™ B
(Yêu Cầu >20.000sms/tháng)
770đ/sms
Miễn phí hệ thống
 • Gửi SMS theo template
 • Gửi SMS cho từng khách hàng
 • Gửi SMS hàng loạt
 • Gửi SMS tự động
 • Cá nhân hóa từng tin nhắn
 • Thống kê báo cáo
 • Hỗ trợ tích hợp API
MiSMS™ C
(Yêu Cầu >50.000sms/tháng)
750đ/sms
Miễn phí hệ thống
 • Gửi SMS theo template
 • Gửi SMS cho từng khách hàng
 • Gửi SMS hàng loạt
 • Gửi SMS tự động
 • Cá nhân hóa từng tin nhắn
 • Thống kê báo cáo
 • Hỗ trợ tích hợp API
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Tin Nhắn 2 Chiều, tin nhắn xác thực (MO - MT)

MiSMS™ A
(Đầu số 8100)
1500đ/sms
Phí hệ thống 250.000đ
 • Thống kê số lượng ra
 • Thống kê số lượng vào
MiSMS™ B
(Đầu số 8100)
2000đ/sms
Phí hệ thống 250.000đ
 • Thống kê số lượng ra
 • Thống kê số lượng vào
MiSMS™ C
(Đầu số 8300)
3000đ/sms
Phí hệ thống 250.000đ
 • Thống kê số lượng ra
 • Thống kê số lượng vào
MiSMS™ D
(Đầu số 8400)
4000đ/sms
Phí hệ thống 250.000đ
 • Thống kê số lượng ra
 • Thống kê số lượng vào
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Tin Nhắn Thoại (gọi ra tự động)

MiSMS™ A
(10.000 Phút)
Giá Liên Hệ
Phí hệ thống 250.000đ
 • Up danh sách bằng file excel
 • Tự động gọi theo chiến dịch
 • Ghi âm lời thoại
 • Theo dõi thời gian thực
 • Thống kê tổng quan: busy, miss call, no answer, called
 • Thống kê theo từng chiến dịch
 • Kết nối với tổng đài MiPBX™
MiSMS™ B
(20.000 Phút)
Giá liên hệ
Phí hệ thống 250.000đ
 • Up danh sách bằng file excel
 • Tự động gọi theo chiến dịch
 • Ghi âm lời thoại
 • Theo dõi thời gian thực
 • Thống kê tổng quan: busy, miss call, no answer, called
 • Thống kê theo từng chiến dịch
 • Kết nối với tổng đài MiPBX™
MiSMS™ C
(50.000 Phút)
Giá liên hệ
Phí hệ thống 250.000đ
 • Up danh sách bằng file excel
 • Tự động gọi theo chiến dịch
 • Ghi âm lời thoại
 • Theo dõi thời gian thực
 • Thống kê tổng quan: busy, miss call, no answer, called
 • Thống kê theo từng chiến dịch
 • Kết nối với tổng đài MiPBX™
MiSMS™ D
(100.000 Phút)
Giá liên hệ
Phí hệ thống 250.000đ
 • Up danh sách bằng file excel
 • Tự động gọi theo chiến dịch
 • Ghi âm lời thoại
 • Theo dõi thời gian thực
 • Thống kê tổng quan: busy, miss call, no answer, called
 • Thống kê theo từng chiến dịch
 • Kết nối với tổng đài MiPBX™
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

Khách hàng của MiSMS™

Yêu cầu Demo
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ MIPBX